Menü iOS APP Android APP
HU EN

Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzés

Sportlétesítmény menedzser

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek menedzseri szerep betöltésére a sport területén funkcionáló létesítményekben.

Fontos képzési feladat az egységes és átfogó kép kialakítása a sportlétesítményekkel való modern gazdálkodás területén, beleértve a korszerű menedzsment ismereteket, a jogi hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat is. Vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével a hallgatók hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek megteremtéséhez, fejlesztéséhez, illetve gazdagításához. A sportlétesítmény menedzserek sportszövetségekben, sportszervezetekben, létesítményüzemeltetéssel foglalkozó intézményekben és sportvállalkozásokban láthatják el feladatukat.

Védnökségi nyilatkozatok:

Jelentkezési határidő: szeptember 7!

Alapadatok:

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sportlétesítmény menedzser
3. A szakképzettség angol elnevezése: Sport facility manager
4. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok
5. A szakirányú továbbképzés orientációja: Gyakorlatorientált - 60-70 százalék
6. A felvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki már rendelkezik alap vagy mesterszintű diplomával.
7. A képzési idő: 3 félév
8. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
9. A képzés célja és az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek menedzser szerep betöltésére a sport területén funkcionáló létesítményekben. A sportlétesítmény menedzserek sportszövetségekben, sportszervezetekben, létesítményüzemeltetéssel foglalkozó intézményekben és sportvállalkozásokban látják el feladatukat. Megszerzett tudásuk birtokában alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, irányítására. Vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek megteremtéséhez, fejlesztéséhez, illetve gazdagításához. 

A szakirányú továbbképzésen résztvevők

a) tudása
• Rendelkezik a sporttudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan.
• Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és projektmenedzsment módszereket, elméleteket és gyakorlatokat.
• Az emberi erőforrások sportlétesítményekben történő alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri.
• Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági viselkedés, valamint a döntések információs és motivációs tényezőivel.
• A sportban működő szervezetek, intézmények létesítményeinek működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik.
• Rendelkezik a marketing, a kommunikáció, a protokoll alapvető tudásanyagával, különös tekintettel a sportra.
• Birtokában van a stratégiai tervezés, a projektmenedzsment, és a pályázatírás sporttal kapcsolatos ismereteinek.
• Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel.
• Ismeri a diplomáciai, politikai ismereteinek sporttal kapcsolatos összefüggéseit.
• Birtokában van a fogyatékosok sportjával kapcsolatos alapvető, a létesítményekre vonatkozó szabályainak.

b) képességei
• Sportban működő szervezetekben létesítményüzemeltetési tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz.
• Képes az elsajátított gazdasági, szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására.
• A sportlétesítményt, vagy szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik.
• Alkalmas a sportot befolyásoló komplex gazdasági és társadalmi tényezők közötti eligazodásra, innovatív, menedzsment szemléletű megoldására.
• Képes a sportlétesítmények működését befolyásoló szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 
• Elősegíti a sportlétesítmények menedzsment szemléletű vezetési feladatainak megoldását. 
• Alkalmas a marketing-kommunikáció és reklámozás ismeretanyagának eredményes alkalmazására a sportlétesítmények területén. 
• Képes sportesemények megrendezésében való hatékony közreműködésre.
• Alkalmas a sportszervezetek, és egyéb sportban működő vállalkozások keretében üzemeltetett sportlétesítmények szükséges pénzügyi és számviteli ismeretek (költségvetés, támogatások kezelése, adózás) alkalmazására.
• Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni.

c) attitűdje
• Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
• Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeinek hatékony és eredményes gazdasági működtetése iránt.
• Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező, kész a hibák kijavítására, erre munkatársait is ösztönzi.
• Nyitott az adott munkakör, vagy sportban működő szervezet tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
• Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítmények működtetéséhez kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, alkalmazását, illetve betartását.
• Törekszik az életen át tartó tanulásra, különös tekintettel a sportlétesítmények innovációjának befogadására.
• Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során.
• Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és kommunikációs készséggel rendelkezik.

d) autonómiája és felelőssége
• Feladatait önállóan végzi és szervezi.
• Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
• A sportlétesítmények létrehozásával, működtetésével kapcsolatos projektek, csoportmunkák esetében a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi.
• Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más szakpolitikák tekintetében is.
• Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti ebben.

10. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kredit értékek modulokba rendezve:

Az alapismereti modul a szakképzettség szempontjából meghatározó alapozó tantárgyakat foglalja magába 30 kredit-értékkel. Az alapismereti modult alkotó tantárgyakkal a hallgatók elsajátítják a vezetői ismereteket, pénzügyi ismereteket, a hazai és EU-s sportlétesítményekre vonatkozó szabályozásokat, a sportlétesítményekre és sportrendezvényekre vonatkozó biztonsági előírásokat. Ebben a modulban szerzik meg a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges jogi ismereteket, kommunikációs és sajtókapcsolatokat, marketing és sportmarketing ismereteket, spotlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges gazdaságtani ismereteket.

A szakismeretek modulba tartozó tantárgyak 40 kredit-értékkel, azokat a szakképzetség szempontjából meghatározó szakmai ismereteket ölelik fel, melyek speciálisan biztosítják a sportlétesítmény menedzsment egyes szakterületeinek elsajátítását. 

A kiegészítő ismeretek modulba tartozó tantárgyak 6 kredit-értékkel, a sportlétesítmény menedzsment területével kapcsolatos, speciális szakterületek ismereteit öleli fel.

  • Szakmai gyakorlat: 4 kredit

  • A szakdolgozat: 10 kredit

  • A képzés díja: 250.000 Ft / félév

  • Kapcsolat: hik@uni-zsigmond.hu - 06-1-454-7610  

Vissza a képzésekhez

További képzések

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés