Menü iOS APP Android APP
HU EN
2017.06.21.

Pályázati felhívás: Tudományos kutatási tevékenység támogatására alternatív vitarendezés területén

A Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (a továbbiakban: Kiíró) az alábbi pályázatot hirdeti meg az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó tudományos kutatási tevékenység támogatására egyetemi hallgatók és 35 éven aluli fiatal pályakezdők részére.

Pályázati felhívás: Tudományos kutatási tevékenység támogatására alternatív vitarendezés területén

A pályázaton indult pályaművek díjazott alkotóit a Kiíró ünnepélyes keretek között a 2017. szeptember 28-29. napján megrendezésre kerülő II. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI KONFERENCIA keretében mutatja be, és adja át részükre a III. pontban írt díjakat.

I. A pályázat célja

A Kiíró céljai között szerepel, hogy az alternatív vitarendezés tárgykörébe tartozó kutatásokat támogassa, serkentse a különböző egyetemeken (végzett) hallgatók egyéni és/vagy közös gondolkodását. Így a pályázati felhívás célja, hogy az alternatív vitarendezés területén az aktuális és releváns témakörökben, szakmai-tudományos igényességgel megírt, hazai és egyes külföldi államokban meghonosodott gyakorlatok és tapasztalatok elemzéséből, hatásvizsgálatából, vagy empirikus elemzéseiből kiinduló tényfeltáró, az alternatív vitarendezés meghonosodását elősegítő módszertani alkotási és alkalmazási irányokat, innovatív megoldásokat tartalmazó pályaművek születését támogassa.

II. A pályázók köre

 • 1. ”AVR JUNIOR -díj” két kategóriában (egyéni és csoportos): Magyarországon bármely közgazdaságtani és/vagy állam-és jogtudományi karon felsőfokú (egyetemi) alap- vagy mesterképzés során, aktív/passzív státusszal tanulmányi jogviszonyt folytató, 2017. december 31. napjáig a 35. életévét be nem töltő személy, vagy azok min. 2 főből álló csoportja, akik közül legalább egy fő közgazdaságtani és/vagy állam-és jogtudományi hallgató.
 • 2. ”AVR SENIOR-díj” két kategóriában (egyéni és csoportos): Magyarországon bármely közgazdaságtani és/vagy állam-és jogtudományi karon felsőfokú (egyetemi) alap- vagy mesterképzésben részt vett (abszolvált) és Magyarországon legalább három hónapot meghaladóan munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, 2017. december 31-ig a 35. életévét be nem töltő személy, vagy azok min. 2 főből álló csoportja, akik közül legalább egy fő közgazdaságtani és/vagy állam-és jogtudományi végzettségű.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy egy személy egy kategórián belül több pályaművel is indulhatnak, így a pályázatból nem kizárt az a személy, aki egyidejűleg egy személyben és egy csoport tagjaként is külön-külön pályázatot nyújt be feltéve, hogy a két pályamű tárgyában és tartalmában nem azonos, vagy azonos, de összességében más megközelítésű, más eredményre jutó, más bibliográfiai felépítésű.

III. A pályázat díjazása

a. II. Alternatív Vitarendezési Konferencián való részvételi lehetőség biztosítása: A Kiíró a II. pont alatti kategóriák győztes(ei)nek a Konferencia mindkét napjára térítésmentes részvételi lehetőséget biztosít, ahol a pályázók találkozhatnak azokkal az előadókkal, akik az alternatív vitarendezésben Magyarországon szerepet vállalnak, tevékenységükkel és elismert gyakorlatukkal a viták alternatív rendezését népszerűsítik.

b. ” AVR JUNIOR-” és ” AVR SENIOR-” díj 2017: A Kiíró a II. pont alatti kategóriák győztes(ei)nek a Konferencián a díjat ünnepélyes keretek között adja át. A nyerteseket a hallgatóság előtt a Kiíró bemutatja, aki(k) a kategóriájuk szerinti cím viselésére és feltűntetésére korlátlan ideig jogosulttá válnak.

c. Publikációs felület biztosítása: A Kiíró a II. pont alatti kategóriák győztesének pályaművét a későbbiekben önálló kiadványában jeleníti meg, melyet közzétesz a konferencia weboldalán is.

d. Szakmai gyakorlati lehetőség: A Kiíró és az alábbi együttműködő partnerek a pályázaton induló és azt megnyerő személy(ek)nek 3 hónap szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít. - Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (az iroda tevékenységéről itt olvashat bővebben: http://www.wolftheiss.com/hu/offices/hungary/
- Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda
- Pénzügyi Békéltető Testület 
- Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal
- dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda
- Szecskay Ügyvédi Iroda

IV. Benyújtandó dokumentumok

 • 1. Pályamű:
  Tartalmi követelmények:
  - A kutatás tárgyának megnevezése (kutatási kérdések, hipotézisek);
  - A kutatás módszertanának leírása, ismertetése;
  - A kutatás elméleti eredményei és gyakorlati felhasználása
  - Bibliográfia

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy olyan pályaműveket vár elsődlegesen pályázati felhívására, melyeket korábban a szerző(k) máshol nem publikáltak. Nem kizárt ugyanakkor az a pályamű, amely kapcsán a szerző(k) más pályázaton elismerést/támogatást nyertek. Elvárt a pályamű megfelelő tagolása, a tartalomjegyzék, irodalomjegyzék és jegyzetelés (lábjegyzet) pontos készítése. A pályázat nyelve magyar.

Formai követelmények: A Kiíró kéri, hogy a pályaműveket a pályázók 2 (kettő) eredeti példányban min. 10 oldalon (20 000 betűhely) mellékletek nélkül kitevő, számítógépes szövegszerkesztéssel (margók: baloldalon (lefűzésnél) 3,5 cm, jobb oldalon, fent és lent 2,5 cm; betűtípus: Times New Roman; betűnagyság 11-es, sorok közti távolság: max. 1,5) készített formában biztosítsák, és lezárt jelöletlen borítékban küldjék meg részére.

 • 2. Mellékletek: 
  a. Pályázó bemutatása:

  1. Fényképes, magyar nyelvű önéletrajz (Europass) és esetleges publikációs lista,
  2. Max. 1000 karakterű bemutatkozó és motivációs levél, amelynek tartalma a díj-átadás keretében ismertetésre kerül a pályázók vonatkozásában. (Csoportos pályázás esetén, a csoport minden tagjára és magára a csoportra is kiterjedően kéri a Kiíró biztosítani.)
  b. Adatlap és nyilatkozatok:
  Valamennyi pályázó esetén (csoportos pályázat esetén valamennyi pályázó szerző által) kitöltött és aláírt adatlap, adatkezelési hozzájárulás és a szerzői művek felhasználására (többszörözésére, bemutatására, on- és offline közzétételére, etc.) vonatkozó nyilatkozat 3 (három) eredeti példányban, amelyek formanyomtatványát a pályázók PDF formátumban ITT érhetnek el.

V. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a pályaműve(i)k postára adásának határideje a IV. pontban írt módon és tartalommal hiánytalanul 2017. augusztus 15. napja.

 • Postai cím: Pénzügyi Békéltető Testület 1525 Budapest, Pf.: 172.

A Kiíró kéri, hogy a pályázók a lezárt pályaművet és a pályázat mellékleteit tartalmazó borítékra írják rá: ”AVR PÁLYÁZAT 2017.”

VI. Az elbírálás menete és szempontrendszere

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy minden beadott pályázatot értékel, amely megfelel a VI. pontban írt tartalmi és formai követelményeknek. A Kiíró kizárja azt a pályázót, aki a VI. 2. pont alatt meghatározott mellékleteket hiánytalanul nem biztosítja. A pályaművek esetén az elérhető maximális pontszám összesen 130 pont az alábbi megosztásban:

1. nyelvhelyesség, stilisztika, bibliográfia, hivatkozási rendszer (1-15 pont)
2. a pályázat tudományos igényessége, felhasznált irodalom összetettsége, választékossága; (1-15 pont)
3. a feltárt/feltárni kívánt téma hasznossága, tudományos értéke; (1-20 pont)
4. az elkészült pályaművekben a levont következtetések, megállapítások, javaslatok mennyiben hasznosíthatók a gyakorlatban, mennyiben újszerűek (1-20 pont)
5. a pályamű mennyiben irányul eddig nem, vagy kevéssé kutatott területre; (1-30 pont)
6. multidiszciplináris jelleg: több tudományterületről felhasznált irodalom, gyakorlott praktikum és alátámasztott kutatási anyag bemutatása (1-30 pont)

VII. Döntéshozatal

A Kiíró a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban született döntésről a pályázókat legkésőbb 2017. szeptember 15-ig e-mailben értesíti.

A pályázatok elbírálását az alábbi, pályázatot elbíráló adhoc testület tagjai végzik:

- Csemáné dr. Váradi Erika dékánhelyettes – Miskolci Egyetem ÁJK

- dr. Inzelt Éva adjunktus - ELTE- ÁJK Kriminológiai Tanszék

- dr. Sütő Ágota gazdasági mediátor, ügyvéd

- dr. Klenanc Miklós ügyvéd – PwC Legal

Budapest, 2017. június 7.

dr. Kovács Erika
elnök
Pénzügyi Békéltető Testület

2018.08.04 | Oktatás

Tovább lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárás keretében!

A pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7, kedd éjfélig lehet jelentkezést benyújtani és hitelesíteni. Tovább

2018.08.02 | Kultúra

A Közbeszerzési Hatóság Pályázati Felhívása

KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2018 ELNYERÉSÉRE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA Tovább

2018.07.26 | Kultúra

Rendkívüli nyitvatartás július 27-én, pénteken

Technikai okokból 2018. 07. 27-én, pénteken, Egyetemünk zárva tart. Tovább

2018.07.06 | Oktatás

ZSKE-HUBEI magyar-kínai oktatási együttműködés körvonalazódik

Együttműködés kereteinek kialakításáról tárgyaltak oktatóink a kínai Hubei Tudományos és Technológiai Főiskola vezető képviselőivel. Tovább

Vissza a hírekhez
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés